Skip to main content

Pidato Idhul Adha Bahasa Jowo Kromo Inggil dan Ngoko

Contoh Pidato Idhul Adha Bahasa Jowo Kromo Inggil


Assalamualaikum wr. wb.

Bapak-bapak, ibu-ibu saha sadherek-sadherek kaum muslimin wal muslimat ingkang kula kurmati.

Puja-puji syukur Alhamdulillah mugi kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah SWT. Ingkang sampun paring berkah saha hidaya dhumateng kita, bilih ing dalu punika kula panjenengan sami saged makempal wonten ing Mushola Baitul Muqodas Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Ponorogo, kangge angrengengaken dinten ageng umat Islam dinten Iedul Adha utawi idhul Kurban.


Bapak-bapak, ibu-ibu saha sadherek kaum muslimin wal muslimat, dinten ari raya idhul kurban punika mengerti kanjeng Nabi Ismail as. Dipun semebelih tiyang sepuhipun inggih punika kanjeng Nabi Ibrahim as. Minangka pangujining Gusti Allah SWT. Dhumateng kanjeng Nabi Ibrahim as. Kaliyan putranipun Ismail. Kados pundi ketakwaan saha sih katresnanipun kanjeng nabi dhumateng Allah SWT. Awrat pundi tresnanipun dhumateng pangeranipun punapa awrat tresnanipun dhumateng putranipun. Kanjeng Nabi Ibrahim mbuktekaken bilih tresnanipun dhumateng Gusti Allah SWT. Langkung ageng tinimbang tresnanipun dhumateng ingkang putranipun Islamil. Pramila kanthi ikhlas nabi Ibrahim as. Rila ngurbanaken putranipun. Kanthi kekuasaanipun Allah SWT. Pramila ismail dipun gantos satunggaling menda domba.


Saking kedadosan punika kita saged mendet hikmahipun. Hikmahipun, kita manungsa kedah ikhlas ngurbanaken banda saha sadya ingkang dipun kersakaken Allah SWT.


Kados pundi riwayat saha kedadosanipun ngengingi kanjeng nabi Ibrahim dalah putranipun, ing samengke saged dipun midhangetaken aturipan para tokoh desa lan alim ulama ing andicara candakipun.


Wasana atur pambuka saking kula mboten perlu kula panjangaken. Cekap semanten kemawon atur kula, akhirul kalam bilahit tahufik walhidayah.


Wasalamualaikum Wr. Wb.
 
 
Contoh Pidato Idul Adha Ngoko
 
Assalamualaikum wr. wb.

Poro rawuh ing kang mulya,
mangga samiya netepi taqwa dumateng Allah S.W.T, tegesipun tansah anderek dumateng dawuh-dawuhipun lan nebihi awisan-awisanipun. Lan mangertoso bilih sekedap malih kita bade mlebet wonten ing wulan ing kang agung. Yakni wulan Dzulhijah, wulan  Dzulhijah puniko termasuk wulan ing kang mengku keutamaan-keutamaan.

Setengah saking keutamaan-keutamaanipun inggih punipo arupi wontenipun riyaya qurban utawi Idhul Adha. Wonten ing wulan puniko ugi minangka wulan ing kang Gusti Allah remen sanget  menawi kawulanipun sami ngatah-ngatahaken amal sholeh lan takhorub dumateng Allah.
 

Kados dawuh ing setunggal diriwayataken saking sahabat Ibnu Abbas R.A, Rasulallah SAW dawuh:
“Ora ana dina-dina kang amal sholeh iku luwih demenaken marang Allah tenimbang dina-dina iki, yakni sepuluh dina wulan Dzulhijah”

Ora ana dina-dina kang luwih demenaken marang Allah yen den gawe ibadah tinimbang sepuluh dinane wulan Dzulhijjah. Puasa saben dinane madani puasa setahun lan olihe jumeneng ibadah ana saben-saben wengine madani jumenenge ibadah ana wengine lailatul qadar.

Mila lumantar makna hadits ing duwur, mangga samiya anggugah bates kito sami dumateng ibadah Qurban ing kang agung sanget fadilahipun.

Wassalamualaikum Wr. Wb..

Popular posts from this blog

Kata Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

Kadang untuk menghormati orang tua, kita ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun dalam bahasa jawa kromo inggil agar terlihat lebih sopan.

Bagi yang mencari kata atau kalimat ucapan ultah bahasa jawa untuk orang tua silahkan:


Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa kagem........ Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT.

Sugeng Tanggap Warsa Dumateng…. Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.

Nderek ngaturaken sugeng tanggap warso dumateng Ibu/bapak. Mugi tansah pinaringan sehat soho kaberkahan deneng Gusti Allah.

Sugeng tanggap warso kagem......, mugi Alloh swt mengalirkan kanugerahan ingkang wilujeng, tentunya adalah dimudahkan dalam segala urusan di dunia dan akhirat.

Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan reje…

MENGENAL OBAT BATUK CODEIN 20 MG

Anak anda suka jika minum obat batuk? Atau jika minum obat batuk langsung anteng? Maka anda perlu waspada.


Salah satu jenis obat batuk yang sering diberikan oleh dokter adalah Kodein. Yuk kita bedah sedikit kodein di sini.


Kodein merupakan analgesik agonis opioid (agonis opioid merupakan obat opioid yang menyerupai morfin yang dapat mengaktifkan reseptor, tertama pada reseptor m, dan mungkin pada reseptor k contoh ; morfin, papaveretum, petidin, fentanil, alfentanil, sufentanil, remifentanil, kodein, alfaprodin).

Ucapan Idul Fitri Bahasa Jawa Kromo Inggil

Lebaran atau idul fitri sebentar lagi. Di jawa terkenal dengan tradisi sungkeman. Nah biasanya anak-anak muda nih pada kurang fasih berbahasa jawa kromo inggil.

Ini dia contoh ucapan idul fitri dalam bahasa jawa  kromo inggil:

Kepareng matur dhumateng …….. [bapak/ibu/simbah/kang mas/dll], kulo ngaturaken sugeng riyadi, ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten, kaping tiga nyuwun donga pangestunipun supados kula saged dados putra ingkang sholeh, migunani dhateng agami, nusa, bangsa, lan nagari, lancar anggenipun pados ilmu ingkang manfaat, gampil anggenipun pados rejeki ingkang halal lan thayyib, saha sukses nglampahi gesang ing donya lan akhirat.


Dalam bahasa Indonesia, artinya:

Perkenankan saya bertutur kepada …….. [ayah/ibu/nenek/dll], saya mengucapkan selamat idul fitri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf, yang ketiga mohon doa restunya agar saya jadi anak yang shaleh, berguna untuk agama, nusa, bangsa, dan negara, lancar dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, mudah dalam men…